ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

1. A nyilatkozat tárgya
1.1 Jelen adatkezelési nyilatkozat elsősorban a Weboldalon(www.metzger97.hu)az Adatkezelők által összegyűjtött nem személyes adatok, a nyilatkozat9. pontjában meghatározott célokra történő felhasználására vonatkozik.
1.2. Az információkat – melyek a kapcsolattartást szolgálják – a vonatkozó hatályos jogszabályoknak eleget téve, kellő körültekintéssel, a Szolgáltató és az Üzemeltetőszigorúan bizalmasan kezeli, azokhoz illetéktelenek nem enged hozzáférést, harmadik félnek személyes adatokat nem ad ki.
2. Értelmező rendelkezések
2.1 Érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
2.2 Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
2.3 Különleges adat:a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, továbbá az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
2.4 Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
2.5 Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
2.6 Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
2.7 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
2.8 Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
2.9 Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
2.10 Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
2.11 Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
2.12 Adattárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
2.13 Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
2.14 Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
2.15 Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
2.16 Adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
2.17 Adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
2.18 Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
2.19 Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
3. Az Adatkezelők
3.1. A Weboldal tulajdonosa METZGER ’97 Kft.(cím:1138 Budapest, Váci út 138/b.,a továbbiakban:Szolgáltató). A Weboldal üzemeltetője a MAZE Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft.(székhely: 2612 Kosd, Táncsics Mihály utca 26.; cégjegyzékszám: 13-09-088662); a továbbiakban: Üzemeltető).Szolgáltató és Üzemeltető a továbbiakban együtt: Adatkezelők.
3.2. A Szolgáltató Értinettek által megadott, vagy harmadik féltől megszerzett személyes adatok tekintetében adatkezelést nem végez.
3.2. Az Szolgáltató által összegyűjtött és kezelt adatok, valamint a Weboldal működtetésével kapcsolatos további nem személyes adatok tekintetében az üzemeltetést végzőÜzemeltető.végzi az adatok tárolását, tehát szintén adatkezelőnek minősül.
3.3 Az Adatkezelők által kezelt személyes adatokat a Szolgáltató munkatársainkívül kizárólag az Üzemeltető ismerheti meg, ezek az Üzemeltető szerverén kerülnek tárolásra, amelyek bérlet gépteremben fizikailag biztonságos helyen üzemelnek. A technikai hátteret az Üzemeltető biztosítja, a szervereken elhelyezett szoftverek üzemeltetését maga végzi.
4. A Weboldal szolgáltatása
4.1. A Weboldal a Szolgáltató szolgáltatásait mutatja be. A Weboldal látogatása regisztrációhoz nem kötött.
5. Személyes adatok
5.1. A Szolgáltatóaz alábbi személyes azonosításra alkalmas adatokat gyűjt:

Kezelt adatok köre: dátum, időpont, IP cím, a meglátogatott oldal címe
Érintettek köre: a honlap látogatói
Adatkezelés célja: a honlap látogatása során az adatkezelő a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat(naplóállományokban)
Adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása
Megőrzés A naplóállományokat legfeljebb 12 hónapig őrzi meg adatkezelő
Megjegyzés Adatkezelő és Adatfeldolgozó az itt kezelt adatkört tartalmazó naplóállományokat nem kapcsolja össze más módon kezelt személyes adatokkal, nem törekszik a felhasználó személyének beazonosítására.

5.2. Az Adatkezelők által összegyűjtött és kezelt személyes adatokata Szolgáltató kizárólag arra használja fel, hogy válaszoljon a megkeresésekre, valamint rendszeres tájékoztatást küldjönaz érintettek részére levélben és e-mail-ben.
5.3. Az adatkezelés- és feldolgozás jogalapja az érintettek előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló, határozott hozzájárulása.
6. Adatkezeléshez való hozzájárulás megtagadása
Amennyiben az érintett nem járul hozzá adatainak az Adatkezelők általi kezeléséhez, abban az esetben a Szolgáltatójogosult megtagadni a szolgáltatást.
7. Az adatkezelők adatai
7.1. Adatkezelők, neve, címe, elérhetőségei:
7.1.1. MAZE Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
székhely: 2612 Kosd, Táncsics Mihály utca 26.
7.1.2. METZGER ’97 Kft.
Cím: 1138 Budapest, Váci út 138/b
Ettől eltérő adatkezelés esetén a Szolgáltató tájékoztatást ad az érintett részére.
7.2. Amennyiben az érintett hozzájárulását adja az adatkezeléshez, az Adatkezelőkjogosultakhasznos információkat, híreket, valamint új szolgáltatásokról szóló értesítéseket küldeni az érintettek részére e-mail címükön keresztül, illetveAdatkezelőkkérhetik az adatkezeléssel érintettek véleményét a részére nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban.
7.3. Az adatkezeléssel érintett jogosult kérelmezni az Adatkezelők tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését vagy zárolását. Továbbá az érintett jogosult másolatot kérni azAdatkezelőkvonatkozó adatkezelésével kapcsolatos információkról.
7.4. Az Adatkezelők tájékoztatást adnak az érintett kezelt, feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
7.5. A tájékoztatás megtagadása esetén az Adatkezelők írásban közlikaz érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására mely jogszabályi rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Adatkezelők tájékoztatjákaz érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.
7.6. Amennyiben az érintett az Adatkezelőknek a kérelem tárgyában meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
7.7. Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal, bejelentéssel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: 06-1-391-1400
Fax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu
8. Személyes adatok megosztása
8.1 Adatkezelőkharmadik fél részére semmilyen célból sem adnak el, illetve kölcsönöznek személyes információkat. Bizonyos speciális esetekben, a következő körülmények között tesznekközzé személyes információkat:
8.1.1. A jelen Nyilatkozatban megjelölt Szolgáltató és Üzemeltető jogosultak hozzáférni az adatokhoz a jelen nyilatkozatban foglalt terjedelemben.
8.1.2. Amennyiben Adatkezelőknek úgy ítélik meg, hogy a személyes információk felfedése szükséges annak érdekében, hogy azonosítsa azokat a személyeket, felvegye a kapcsolatot azokkal a személyekkel, ill. jogi eljárást indítson azok ellen a személyek ellen, akik az érintettnek kárt okozhatnak; vagy a Szolgáltató jogaiban és tulajdonában kárt okoznak, ill. beleavatkoznak a Szolgáltató működésébe, vagy akik a honlap egyéb használóinak okoznak kárt, illetve tevékenységeikkel bárkinek is kárt okoznak
8.1.3. Ha a törvény szükségessé teszi, továbbá, ha bíróság vagy nyomozó hatóság azt bűnügyi kivizsgálásokkal kapcsolatban kéri, vagy ha polgári, ill. a közigazgatási hatóságok függő polgári ügyek és közigazgatási eljárások kivizsgálásakor kérik azt.
9. Nem személyes adat felhasználása
9.1. Az Üzemeltető személyes azonosításra nem alkalmas információkat is gyűjtenek statisztikai célokra.
9.2. Ezen a célok közé tartozik a weboldal látogatók számának követése, a látogatók internet szolgáltatóiknak domain nevei.
9.3. A statisztikai információkat az Üzemeltetőa Weboldal, továbbá a Szolgáltató által kínált szolgáltatásokat javítására használja fel. Ebben a folyamatban személyes adatokat nem kerülnek megosztásra.
10. Felelősség
10.1. A Weboldal használatából eredő kockázatot az érintett viseli. Az információk technikai pontatlanságokat vagy nyomdai hibákat is tartalmazhatnak. Az Adatkezelők fenntartják maguknak a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül kiegészítsék, töröljék vagy módosítsák a Weblapon található információkat.
10.2. Az Adatkezelők nem vállalnak garanciát, beleértve, de nem kizárólagosan a Weboldalon található információknak vagy tartalomnak bármilyen konkrét célra való alkalmazhatóságáért, valamint megfelelőségéért, továbbá használatáért.
10.3. Az Adatkezelők nem vállalnak felelősséget bármilyen fajta, a Weboldalon megjelenő információval vagy tartalommal okozott károkért, beleértve, de nem kizárólagosan, a közvetlen, közvetett, következményekből eredő vagy előre nem látható károkat. Jelen felelősséget kizáró, illetve korlátozó rendelkezés nem érinti a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget.
10.4. Az Adatkezelők nem vállalnak felelősséget azokért a károkért, amelyek a Weboldal létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, eredően, továbbá vonal- vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.
11. Cookie-k alkalmazása
11.1. Ez a Weboldal egy úgynevezett „süti” technikát is felhasználhat. A süti egy olyan kis szövegfájl, amelyet a honlap szolgáltatója helyez el az érintett számítógépének merevlemezén. A sütik további funkciókat biztosítanak a Weboldal számára, illetve segítségükkel az Adatkezelők pontosabban fel tudják mérni a Weboldal használatát. Bármilyen esetben is kerülnek alkalmazásra a sütik, az Adatkezelők nem gyűjtenek össze olyan információkat, amelyek személyesen azonosítják az érintettet.
11.2. Ez a Weboldal csak a weblap működéséhez szükséges, ún. munkamenet cookie-kat használ (laravel_session).
11.3. Az egyetlen olyan személyes azonosító információ, amelyet az Adatkezelők közvetlenül begyűjtenek, az az érintett által önkéntesen megadott információ.
12. Biztonság
12.1. Az Adatkezelők szabványoknak megfelelő tűzfallal és jelszó védelemmel ellátott biztonsági adathálózatot működtet. Az Adatkezelők a biztonsági intézkedéseik segítségével mindent megtesz azért, hogy az ellenőrzése alatt álló adatok elvesztését, helytelen használatát, ill. megváltoztatását kiküszöbölje.
12.2. Kizárólag csak az Üzemeltető és a Szolgáltató arra jogosult alkalmazottainak van hozzáférése az érintettáltal megadott információkhoz.
13. Módosítások
13.1. Alkalmanként az Adatkezelőknek módjukban áll megváltoztatni jelen Adatkezelési Nyilatkozatot. Amennyiben lényegbevágó változtatásunk történnek, ezekről az Adatkezelők értesítést is közölneka Weboldalon.
13.2. A Weboldal folyamatos használatával az érintett elfogadja Adatkezelési Nyilatkozatot és a végrehajtott változtatásokat is.
14. Záró rendelkezés
Az Adatkezelőkmagukra nézve kötelezőnek ismerik el jelen nyilatkozat tartalmát és fenntartják a jogot annak módosítására.

Budapest, 2018. május 25.